Tillbaka till översikten
14 september 2020 | Kunskapsdagarna 2020

Presentation av föreläsare Kunskapsdagarna

Freddie Alcock

Vår key-note talare som är skådespelare, musiker, dansare och konstnär. Freddie har downs syndrom och han berättar om hur konsten har påverkat hans liv och hur viktigt det är för honom att få arbeta med konsten oavsett sin funktionalitet.

Our key-note speaker who is an actor, musician, dancer and artist. Freddie has downs and will talk about how the arts has affected his life and also the importance of working as an artist regardless of not being ‘neurotypical’.

Anna Pella och Lotta Frecon

Båda är föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar. Anna är journalist med inriktning på familjeliv och flerfunktionsnedsättning. Har skrivit flera böcker, bl.a. ”När du ler stannar tiden” om sin dotter Agnes som föddes med flerfunktionsnedsättning. Lotta arbetar som gymnasielärare och är engagerad i frågor kring tvärvetenskaplig utbildning och folkbildning. De driver tillsammans ”Gott liv för alla” som arrangerar workshops för professionella och anhöriga kring familjelivet med komplex funktionsnedsättning. De kommer att prata om vikten av att barn med komplexa funktionsnedsättningar kan och får ta del av kultur samt utmaningar och möjligheter kring det.

ENG: Both are parents of children with multiple disabilities. Anna is a journalist focusing on family life and multiple disabilities. Has written several books, including ”When you smile, time stops” about her daughter Agnes who was born with a multiple disability. Lotta works as a high school teacher and is involved in issues related to interdisciplinary education and folkbildning. Together they run ”Good life for all” which arranges workshops for professionals and relatives around family life with complex disabilities. They will talk about the importance of children with complex disabilities being able and able to take part in culture, as well as challenges and opportunities around it.

http://www.gottlivforalla.se

 

Ellie Griffiths

Konstnärlig ledare för Oily Cart Theatre i London. Hon kommer från Skottland och verkar som scenkonstnär – framförallt som regissör och skådespelare – och har specialiserat sig på att arbeta mot publikgrupper med särskilda behov; barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar, barn och unga inom autismspektrat och personer som lever med demens. Hon har initierat och leder ett nätverk för konstnärer över hela världen som skapar konst för och tillsammans med personer med funktionsnedsättningar – Upfront Performance Network. Hon är även en av konstnärerna bakom Scen:se utställning Sinnerligt. Ellie kommer att prata om och fokusera på det konstnärliga arbetet. Hur kan man skapa scenkonst specifikt framtaget för dessa publikgrupper?

ENG: Artistic director of the Oily Cart Theater in London. She  specializes in working with audience groups with complex needs; children and young people with intellectual disabilities, children and young people in the autism spectrum and people living with dementia. She has initiated and leads a network for artists around the world that creates art for and together with people with disabilities – Upfront Performance Network. She is also one of the artists behind Scen:se exhibition Sinnerligt. Ellie will in conversation with Scen:se Eva von Hofsten talk about and focus on the artistic work.

http://www.oilycart.org.uk

upfrontperformancenetwork.wordpress.com

Veera Suvalo Grimberg

Sedan 2010 konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn i Göteborg, men även en nyfiken koreograf med intresse för gaffeltruckar, grävmaskiner och dansande brandmän. Hon beskriver sig som en egensinnig och minoritetsspråkig kroppskonstnär som vill utmana stereotyper vad dans är och kan vara. Veera delar med sig av inspiration och erfarenheter från skolor, projekt och kulturarenor fångade under Spinns resa mot en mer tillgänglig scenkonst.

ENG: Since 2010 artistic director of Danskompaniet Spinn in Gothenburg, but also a curious choreographer with an interest in forklifts, excavators and dancing firefighters. She describes herself as a headstrong and minority-language body artist who wants to challenge stereotypes of what dance is and can be. Veera shares inspiration and experiences from schools, projects and cultural arenas captured during Spinn’s journey towards a more accessible performing arts.

http://danskompanietspinn.se

Göran Johansson och Mikael Alfredsson

Från ParaCraft, som är ett projekt som drivs av Parasport Bohuslän Dal tillsammans med medlemmar ur konstnärskollektivet Not Quite i Fengersfors.
ParaCraft erbjuder skräddarsydda kurser där deltagarna får arbeta med konsthantverk och paraidrott under professionell ledning. Genom att kombinera konsthantverk och idrott syftar projektet till att utveckla och erbjuda kursverksamhet som engagerar alla sinnen och ger deltagarna lust och möjlighet att leva ett aktivt liv – ett liv i rörelse. De vill också utveckla ett demokratiskt arbetssätt där deltagarna får träning i att göra sin röst hörd. Några personer ur målgruppen utbildas till att verka som framtida ledare, informatörer och utbildare inom verksamheten.

ENG: From ParaCraft, which is a project run by Parasport Bohuslän Dal together with members of the artist collective Not Quite in Fengersfors.
ParaCraft offers tailor-made courses where participants can work with arts and crafts and parade sports under professional guidance. By combining arts and crafts and sports, the project aims to develop and offer course activities that engage all the senses and give participants the desire and opportunity to live an active life – a life in motion. They also want to develop a democratic way of working where participants receive training in making their voices heard. Some people from the target group are trained to work as future leaders, informants and educators within the business.

https://paracraft.nu

Dr. Gill Brigg

Dramapedagog och scenkonstnär som under många år har arbetat mot barn och unga med flerfunktionsnedsättningar inom särskolan i England. Hon har utvecklat en metod att tillsammans med eleverna skapa scenkonst i klassrummet. Hon medverkar i projekt Scen:se i arbetet mot särskolans pedagoger där hon fortbildar personal i dramapedagogik och estetiska läroprocesser. Gill Brigg doktorerade 2013 med sin avhandling “Theatre for audiences labelled as having profound, multiple and complex learning disabilities: assessing and addressing access to performance.”

ENG: Drama educator and stage artist who for many years has worked with children and young people with complex needs within the special school in England. She has developed a method to create performing arts in the classroom together with the students. She participates in the project Scene: se in the work towards special school educators where she trained  in drama pedagogy and aesthetic learning processes. Gill Brigg received her doctorate in 2013 with her dissertation ”Theater for audiences labeled as having profound, multiple and complex learning disabilities: assessing and addressing access to performance.”

http://eprints.nottingham.ac.uk/14384/1/601145.pdf

Eva von Hofsten

Initiativtagare ochprojektledare för Scen:se samt en av skådespelarna i Scen:se scenkonstföreställningar. Hon berättar om projektets alla delar, tankarna bakom, verksamheterna som har genomförts i samtal med Arabella Lyons skådespelare, Helene Åhström dramapedagog, Erik Uddenberg dramaturg, Anna Thelin producent m.fl.

ENG: Initiator and project manager for Scen:se and one of the actors in Scene:se performances. She talks about all parts of the project, the thoughts behind it, the activities that have been carried out in conversations with Arabella Lyon’s actors, Helene Åhström drama teacher, Erik Uddenberg playwright, Anna Thelin producer and others.

http://www.lansteatrarna.se/nyheter/scense-ar-konst-for-alla/